bemutatkozo

 • Bemutatkozik a KÖZÖSSÉG AZ ÉLETÉRT Közhasznú Egyesület

  Az egyesület fő célja a Dél-alföldi Régió településein élő lakosok életminőségének javítása, a kulturális
  élet fellendítése. Ennek kapcsán az egyesület – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbiakat tűzi ki
  célul:
  1) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, ehhez kapcsolódó programok támogatása, lebonyolítása, az
  egészségügyi szoltáltatások minél szélesebb körű elérhetőségének támogatása, a testi és lelki egészség
  megőrzése;
  2) Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
  3) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az alapfokú nevelési intézmények, iskola,
  óvoda technikai felszereltségének javítása, pedagógusok továbbképzésének támogatása;
  4) Kulturális tevékenység, a kultúra „helybehozása”, hagyományőrzés, ilyen célú klubok, csoportok
  támogatása, rendezvények szervezése;
  5) Környezetvédelem, környezeti ártalmak csökkentése, az épített környezet védelme, környezeti
  nevelés;
  6) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet;
  7) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a tanyán élők
  életkörülményeinek javítása;
  8) Sportegyesületek támogatása, a lakosság sportolási lehetőségeinek megteremtése;
  9) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, helyi
  munkalehetőségek megteremtése;
  10) Kapcsolatfelvétel hasonló célú külföldi szervezetekkel, az euro-atlanti integráció elősegítése.

  Egészségmegőrzéssel, egészséges életmóddal, sporttal, rendszeres testmozgással kapcsolatos
  szolgáltatás, tanácsadás, képzés és rendezvényszervezés, tájékoztatás, kutatás. Elsősorban
  lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése a
  betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében. A népegészségügy célja a lakosság
  egészségi állapotának monitorozása, az egészségproblémák és prioritások meghatározása,
  népegészségügyi intézkedések kimunkálása és foganatosítása. Egészségfejlesztés, a lakosság
  egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése, az egészséges magatartásra, az egészséget
  veszélyeztető ártalmak és megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység. (Magyarország
  Alaptörvénye – Szabadság és Felelősség szakasz XX. cikk; 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről

  1. §, 36. §, 37. §, 144. §; 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c) – e), q) pontok; 2011. évi CLXXXIX. tv.
   Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 4. és 15. pontok)
   2) Képességfejlesztési, ismeretterjesztési és az ezzel összefüggő képzésfejlesztési, oktatási,
   tanácsadási tevékenység az egyesület munkatársai, ügyfelei és hátrányos helyzetű rétegek
   számára. Felnőttképzési tevékenység folytatása, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása
   különös tekintettel az Egészségfejlesztés, egészségmegőrzés, ifjúságsegítés és vállalkozás
   témakörökre. A képzési, ismeretterjesztési tevékenységgel kapcsolatban szakkönyvek,
   (tankönyvek) értékesítése. Kulturális, hagyományőrző tevékenységgel működő civil szervezetek
   tevékenységével, szolgáltatásaival, képzéssel kapcsolatos kutatás, tananyag – fejlesztési feladatok
   ellátása (Magyarország Alaptörvénye – Szabadság és Felelősség szakasz X cikk (1); 2013. évi
   LXXVII. törvény a felnőttképzésről; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország
   helyiönkormányzatairól 13. § (1) bek. 7. pont)
   3) Közösségek és közösségi színterek, hálózati együttműködésének támogatása, közösségszervezés,
   önszerveződő képesség támogatása, információszolgáltatás, tanácsadás, képzésszervezés,
   tájékoztatás, rendezvényszervezés, kutatás. (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
   önkormányzatairól 6. § a) -b) pontok)
   4) Szociális esélyegyenlőséggel, fogyatékkal élők és időskorúak támogatásával kapcsolatos
   szolgáltatás, tanácsadás, képzésszervezés, tájékoztatás, rendezvényszervezés, kutatás.
   (Magyarország Alaptörvénye – Szabadság és Felelősség XIX. cikk; 1993. évi III. tv. a szociális
   igazgatásról és szociális ellátásokról 65/C. §)
   5) Gyermek és ifjúságvédelem, információ-szolgáltatás, tanácsadás, képzésszervezés, tájékoztatás az
   adott témakörben (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek.
  2. és 15. pontok)
   6) Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése,
   vonatkozó tevékenység szakmai irányítása. (1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól
   és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. § a) -g) pontok)
   7) Helyi esélyegyenlőségi emberi és állampolgári jogok védelméről szóló információ közvetítésében,
   tanácsadásában, képzésekben, rendezvényeken, a közszolgáltatásokhoz, szolgáltatásokhoz való
   egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása (különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a
   romák, kisebbségben élők, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek
   csoportjára), olyan intézkedések, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetű munkaerő – piaci
   hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket a (2003. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek
   jogairól 115. § a) -i) pontok; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§
   (1) bek. 16. pont; Magyarország Alaptörvénye – Szabadság és Felelősség szakasz XV. cikk (2)
   bek., (3) bek.)
   8) Környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szolgáltatás, tanácsadás, képzés és
   rendezvényszervezés, tájékoztatás, kutatás (1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános
   szabályairól 54. §, 55. §; 2001. évi LXXXI. tv. a környezeti ügyekben az információhoz való
   hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az
   igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott
   Egyezmény kihirdetéséről 4. cikk; 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) bek.; 2011.
   évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 5. és 11. pontok;
   Magyarország Alaptörvénye – Alapvetés P cikk (1) bek.)
   9) A főváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és a
   települések közötti – az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális
   feltételekben megnyilvánuló – jelentős különbségek mérséklése és a további válságterületek
   kialakulásának megakadályozása, társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében; a térségi és
   a helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése,
   összehangolása az országos célkitűzésekkel. Fejlesztési koncepciók, programok és tervek

  kidolgozása, meghatározása és megvalósítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus
  egyensúlyának fenntartása, illetve javítása érdekében. Nemzetközi együttműködés keretében az
  Európai Unió regionális politikájához illeszkedés elősegítése, valamint a regionális
  együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és határ menti (különösen a hátrányos
  helyzetű határ menti) térségek összehangolt fejlesztésének elősegítése. Az elmaradott térségek
  felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése: a közszolgáltatásokban meglévő területi
  különbségek mérséklése, környezeti adottságok feltárása és értékelése. Az innováció feltételeinek
  javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező központokban, az innovációk
  térségi terjedésének elősegítése, a munkanélküliség mérséklése. (1996. évi XXI. tv. a
  településfejlesztésről és a településrendezésről 2. §; 3. §; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország
  helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bek. 1. és 5. pontok)
  10) Közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek foglalkoztatása. Az Egyesület közhasznú
  tevékenységének ellátását közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek segítik. (A
  közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. 3.§ (1) bek. d) pont)
  11) Hagyományőrző rendezvények, táborok, képzések szervezése, információ közvetítés, tanácsadás,
  kutatás a hazai és nemzetközi viszonylatban. (Magyarország Alaptörvénye – Alapvetés D cikk;

  1. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bek. 7. pont)
   12) Területfejlesztési gyűjtemény, közhasznú kézikönyvtár létrehozása és működtetése.
   (Magyarország Alaptörvénye – Szabadság és Felelősség szakasz XI) cikk; 1997. évi CXL. törvény
   a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 73. §, 76. §;
  2. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bek 7. pont)