Bemutatkozik a KÖZÖSSÉG AZ ÉLETÉRT Közhasznú Egyesület

Az egyesület fő célja a Dél-alföldi Régió településein élő lakosok életminőségének javítása, a kulturális
élet fellendítése. Ennek kapcsán az egyesület – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbiakat tűzi ki
célul:
1) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, ehhez kapcsolódó programok támogatása, lebonyolítása, az
egészségügyi szoltáltatások minél szélesebb körű elérhetőségének támogatása, a testi és lelki egészség
megőrzése;
2) Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
3) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az alapfokú nevelési intézmények, iskola,
óvoda technikai felszereltségének javítása, pedagógusok továbbképzésének támogatása;
4) Kulturális tevékenység, a kultúra „helybehozása”, hagyományőrzés, ilyen célú klubok, csoportok
támogatása, rendezvények szervezése;
5) Környezetvédelem, környezeti ártalmak csökkentése, az épített környezet védelme, környezeti
nevelés;
6) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet;
7) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a tanyán élők
életkörülményeinek javítása;
8) Sportegyesületek támogatása, a lakosság sportolási lehetőségeinek megteremtése;
9) Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, helyi
munkalehetőségek megteremtése;
10) Kapcsolatfelvétel hasonló célú külföldi szervezetekkel, az euro-atlanti integráció elősegítése.

Egészségmegőrzéssel, egészséges életmóddal, sporttal, rendszeres testmozgással kapcsolatos
szolgáltatás, tanácsadás, képzés és rendezvényszervezés, tájékoztatás, kutatás. Elsősorban
lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése a
betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében. A népegészségügy célja a lakosság
egészségi állapotának monitorozása, az egészségproblémák és prioritások meghatározása,
népegészségügyi intézkedések kimunkálása és foganatosítása. Egészségfejlesztés, a lakosság
egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése, az egészséges magatartásra, az egészséget
veszélyeztető ártalmak és megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység. (Magyarország
Alaptörvénye – Szabadság és Felelősség szakasz XX. cikk; 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről

 1. §, 36. §, 37. §, 144. §; 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c) – e), q) pontok; 2011. évi CLXXXIX. tv.
  Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 4. és 15. pontok)
  2) Képességfejlesztési, ismeretterjesztési és az ezzel összefüggő képzésfejlesztési, oktatási,
  tanácsadási tevékenység az egyesület munkatársai, ügyfelei és hátrányos helyzetű rétegek
  számára. Felnőttképzési tevékenység folytatása, iskolarendszeren kívüli képzés biztosítása
  különös tekintettel az Egészségfejlesztés, egészségmegőrzés, ifjúságsegítés és vállalkozás
  témakörökre. A képzési, ismeretterjesztési tevékenységgel kapcsolatban szakkönyvek,
  (tankönyvek) értékesítése. Kulturális, hagyományőrző tevékenységgel működő civil szervezetek
  tevékenységével, szolgáltatásaival, képzéssel kapcsolatos kutatás, tananyag – fejlesztési feladatok
  ellátása (Magyarország Alaptörvénye – Szabadság és Felelősség szakasz X cikk (1); 2013. évi
  LXXVII. törvény a felnőttképzésről; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország
  helyiönkormányzatairól 13. § (1) bek. 7. pont)
  3) Közösségek és közösségi színterek, hálózati együttműködésének támogatása, közösségszervezés,
  önszerveződő képesség támogatása, információszolgáltatás, tanácsadás, képzésszervezés,
  tájékoztatás, rendezvényszervezés, kutatás. (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
  önkormányzatairól 6. § a) -b) pontok)
  4) Szociális esélyegyenlőséggel, fogyatékkal élők és időskorúak támogatásával kapcsolatos
  szolgáltatás, tanácsadás, képzésszervezés, tájékoztatás, rendezvényszervezés, kutatás.
  (Magyarország Alaptörvénye – Szabadság és Felelősség XIX. cikk; 1993. évi III. tv. a szociális
  igazgatásról és szociális ellátásokról 65/C. §)
  5) Gyermek és ifjúságvédelem, információ-szolgáltatás, tanácsadás, képzésszervezés, tájékoztatás az
  adott témakörben (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek.
 2. és 15. pontok)
  6) Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése,
  vonatkozó tevékenység szakmai irányítása. (1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól
  és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. § a) -g) pontok)
  7) Helyi esélyegyenlőségi emberi és állampolgári jogok védelméről szóló információ közvetítésében,
  tanácsadásában, képzésekben, rendezvényeken, a közszolgáltatásokhoz, szolgáltatásokhoz való
  egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása (különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a
  romák, kisebbségben élők, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek
  csoportjára), olyan intézkedések, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetű munkaerő – piaci
  hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket a (2003. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek
  jogairól 115. § a) -i) pontok; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§
  (1) bek. 16. pont; Magyarország Alaptörvénye – Szabadság és Felelősség szakasz XV. cikk (2)
  bek., (3) bek.)
  8) Környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szolgáltatás, tanácsadás, képzés és
  rendezvényszervezés, tájékoztatás, kutatás (1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános
  szabályairól 54. §, 55. §; 2001. évi LXXXI. tv. a környezeti ügyekben az információhoz való
  hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az
  igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott
  Egyezmény kihirdetéséről 4. cikk; 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) bek.; 2011.
  évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 5. és 11. pontok;
  Magyarország Alaptörvénye – Alapvetés P cikk (1) bek.)
  9) A főváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és a
  települések közötti – az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális
  feltételekben megnyilvánuló – jelentős különbségek mérséklése és a további válságterületek
  kialakulásának megakadályozása, társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében; a térségi és
  a helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése,
  összehangolása az országos célkitűzésekkel. Fejlesztési koncepciók, programok és tervek

kidolgozása, meghatározása és megvalósítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus
egyensúlyának fenntartása, illetve javítása érdekében. Nemzetközi együttműködés keretében az
Európai Unió regionális politikájához illeszkedés elősegítése, valamint a regionális
együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és határ menti (különösen a hátrányos
helyzetű határ menti) térségek összehangolt fejlesztésének elősegítése. Az elmaradott térségek
felzárkóztatásának és fejlődésének elősegítése: a közszolgáltatásokban meglévő területi
különbségek mérséklése, környezeti adottságok feltárása és értékelése. Az innováció feltételeinek
javítása a megfelelő termelési és szellemi háttérrel rendelkező központokban, az innovációk
térségi terjedésének elősegítése, a munkanélküliség mérséklése. (1996. évi XXI. tv. a
településfejlesztésről és a településrendezésről 2. §; 3. §; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország
helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bek. 1. és 5. pontok)
10) Közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek foglalkoztatása. Az Egyesület közhasznú
tevékenységének ellátását közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek segítik. (A
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. 3.§ (1) bek. d) pont)
11) Hagyományőrző rendezvények, táborok, képzések szervezése, információ közvetítés, tanácsadás,
kutatás a hazai és nemzetközi viszonylatban. (Magyarország Alaptörvénye – Alapvetés D cikk;

 1. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bek. 7. pont)
  12) Területfejlesztési gyűjtemény, közhasznú kézikönyvtár létrehozása és működtetése.
  (Magyarország Alaptörvénye – Szabadság és Felelősség szakasz XI) cikk; 1997. évi CXL. törvény
  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 73. §, 76. §;
 2. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bek 7. pont)

Szóljon hozzá